توضیحات

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووار 220 ولت AC

کنتاکتور خازنی

جریان هجومی پدیده ای استکه هنگام به مدار وصل کردن خازن ها رخ می دهد. امپدانس دیده شده توسط شبکه از خازندر هنگام اتصال خازن به شبکه بسیار کم است. این امر منجر به ایجاد جریان هجومی بهبزرگی 50 تا 150 برابر جریان نامی با فرکانس از 3 کیلو هرتز تا 15 کیلو هرتز میشود، همچنین در ترکیب موازی خازن‌ها در بانک خازنی ممکن است جریان هجومی کلید زنیبه سطحی بالاتر از 200 تا 300 برابر جریان اسمی برسد.

   جریان هجومی نتیجۀ تخلیهخازن های از پیش شارژ شده موازی با آن می باشد. کنتاکتورها در بانک های خازنی مرتباًبا قطع و وصل خود خازن‌ها را به مدار، وارد و یا از مدار، خارج می کنند.

هرگونهاتصال نامطمئن در مدار خازن ممکن است باعث ایجاد جرقه های کوچکی شود که به نوبۀخود نوساناتی با فرکانس بالا بوجود خواهد آورد که این مساله گاه خازن ها را بیش ازحد، گرم کرده و تحت تنش حرارتی قرار می دهد بنابر این باید از کنتاکتورهای خازنی مناسب و استاندارد استفاده کرد در این کنتاکتورها در لحظه اولیۀ وصل ابتدا باخازن سری شده و پس از تعدیل جریان مقاومت از مدار خارج می شود

جریان دهی اینکنتاکتورها حداقل 1.5 برابر جریان خازن های مربوطه می باشد استفاده از کنتاکتورهایخازنی کمک زیادی به کاهش جریان های هجومی (Inrush) در لحظه وصل و نتیجتاً افزایش عمر خازن و کنتاکتور می نماید.

برای جلوگیری از ایجاد جریان هجومی از کنتاکتورهای خازنی باید استفاده شود در حال حاضرشرکت اشنایدر الکتریک دارای کنتاکتورهای خازنی DK است که برا اساس استانداردIEC-60947 ساخته شده و دارای رنجکاری از 12.5 کیلو وار تا 60 کیلو وارهستند این کنتاکتورها در فشار ضعیف کارایی دارند در فشار متوسط با محاسبه مقدارجریان هجومی که با توجه به تعداد پله ها محاسبه می شود از راکتورهای محدود کنندهجریان به همراه کنتاکتور یا دژنکتور استفاده می شود.